Wsparcie osób młodych

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Regulamin

logotypy_wsparcie_mlodych

REGULAMIN

§ 1
Słownik pojęć

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają:
a) Projekt – projekt pn.: „Wsparcie osób młodych”, realizowany przez MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. (dalej MDDP Akademia Biznesu), na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim – Wojewódzkim Urzędem Pracy  w  Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Prioryretowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) Beneficjent – MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.,
c) Biuro projektu – Al. Jana Pawła II 25, biuro MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k.,
d) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
e) Kandydat/-ka do projektu – osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu, spełniająca wymogi rekrutacji,
f) Uczestnik/-czka projektu – osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
g) Strona internetowa Beneficjenta – www.akademiamddp.pl,
h) Strona internetowa projektu  –www.wsparcieosobmlodych.pl,
i) EFS – Europejski Fundusz Społeczny,
j)  PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
k) Osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji, zakres i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: „Wsparcie osób młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2016 do 31.07.2017 i obejmuje swoim zasięgiem województwo mazowieckie.
3. Regulamin projektu jest powszechnie dostępny. Można się z nim zapoznać w biurze projektu, dostępny jest także do pobrania na stronie internetowej Projektu: www.wsparcieosobmlodych.pl.

§ 3
Cel projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez minimum 35 osób w wieku 15-29 lat, w tym 1 z niepełnosprawnością, spośród 80 objętych wsparciem (48 kobiet, 32 mężczyzn), zamieszkujących w woj. mazowieckim, pozostających bez pracy, nieuczących się i niekształcących (tzw. młodzież NEET), poprzez m.in. opracowanie Indywidualnych Planów Działań, szkolenia, egzaminy, pośrednictwo pracy i staże zawodowe kończące się zatrudnieniem.

§ 4
Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikami/-czkami projektu są osoby młode, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami i 6 osób długotrwale bezrobotnych, w wieku 15-29 lat, bez pracy, nieuczące się i niekształcące – tak zwana młodzież NEET (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy: 14 osób bezrobotnych i 66 osób biernych zawodowo. Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych –
w rozumieniu kodeksu cywilnego – w województwie mazowieckim.
2.  W projekcie nie może brać udziału młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych;
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe;
•  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności  ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
• matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu ośrodków);
• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków);
• matki przebywające w domach samotnej matki;
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).  

§ 5
Rekrutacja

1. Etap I: przyjmowanie zgłoszeń,
Etap II: ocena kwalifikowalności do udziału w projekcie na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym,
Etap III: osoby spełniające kryteria formalne (osoby w wieku 15-29 lat, bez pracy, nieuczące się i niekształcące, zamieszkujące – w rozumieniu kodeksu cywilnego – województwo mazowieckie),  odbędą rozmowę z psychologiem. W wyniku rozmowy, psycholog określi w skali od 0 (niski) do 10 (b. wysoki) poziom potrzeby objęcia danej osoby wsparciem oraz sporządzi kartę oceny kandydata zawierającą uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów.
2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i złożenia go osobiście lub przesłania  pocztą/kurierem na adres biura projektu, bądź drogą mailową.
3. W przypadku złożenia formularza zgłoszeniowego zawierającego braki formalne kandydat/-ka zostanie poinformowany/a telefonicznie, a następnie zostanie poproszony/a o uzupełnienie i dostarczenie prawidłowego formularza zgłoszeniowego osobiście lub na wskazany adres mailowy w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku nieusunięcia braków formalnych we wskazanym terminie, formularz zgłoszeniowy zostanie bez rozpatrzenia.
4. Zgłoszenia przyjmowane będą od 13 czerwca do 26 czerwca 2016 roku (14 dni kalendarzowych).
5. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby kandydatów/-ek spełniających kryteria formalne, prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca.
6. Rekrutacja odbywa się według zasad: bezstronności, jawności i przejrzystości, równości szans (w tym płci).
7.  Kryteria dodatkowo punktowane:
a) wykształcenie:
• podstawowe i gimnazjalne – 5 pkt.
• zawodowe – 4 pkt.
• ponadgimnazjalne – 2 pkt.
b) doświadczenie zawodowe:
• brak – 5 pkt.
• do 12 miesięcy – 4 pkt.
• od 12 do 24 miesięcy – 3 pkt.
c) płeć:
• kobieta – 5 pkt.
d) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 5 pkt.
e) osoby niezarejestrowane w PUP – 5 pkt.
8.  80 osób z najwyższą liczbą przyznanych punktów (suma punktów dodatkowych i przyznanych przez psychologa) zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
9. W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób spełniające kryteria formalne, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.
10. Osoby z listy rezerwowej zostaną objęte wsparciem w przypadku rezygnacji Uczestnika/-czki z udziału w projekcie, lub naruszenia regulaminu uczestnictwa. Będzie to możliwe, pod warunkiem objęcia nowej osoby całym oferowanym wsparciem.

§ 6
Wsparcie w ramach projektu

1. Po zakwalifikowaniu Uczestnika/-czki do udziału w projekcie i przed rozpoczęciem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia, Beneficjent zawrze z Uczestnikami/-czkami umowę określającą warunki udziału w projekcie.
2. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe bezpłatne wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestników/-czek projektu w postaci:
a) INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (3 godziny na osobę): mającego na celu identyfikację potrzeb Uczestników/-czek oraz wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym określenie stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Kwalifikacje  Uczestników/-czek projektu będą dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy z uwzględnieniem branż strategicznych dla województwa mazowieckiego;
b) POŚREDNICTWA PRACY (10 godzin na osobę): w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych, pomoc w opracowaniu profilu zawodowego na portalach społecznościowych, cv i listu motywacyjnego oraz przedstawienie i analiza ofert pracy;
c) WSPARCIA SZYTEGO NA MIARĘ: szkolenia zawodowe oraz kursy zostaną dobrane zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, na podstawie predyspozycji i umiejętności Uczestników/-czek projektu zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Każde ze szkoleń zostanie zakończone egzaminem zewnętrznym, który potwierdzi uzyskane kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo każdy/-a z Uczestników/-czek będzie miał/-a możliwość skorzystania z tzw. szkoleń „miękkich” (16 godzin na osobę), a także z indywidualnego wsparcia psychologicznego (3 godziny na osobę). Za udział
w szkoleniach przysługuje dodatek motywacyjny w wysokości 5 zł brutto za godzinę, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, wymagane badania lekarskie oraz wyżywienie (dot. zajęć powyżej 6 godzin dziennie).
d) PŁATNEGO 3-MIESIĘCZNEGO STAŻU ZAWODOWEGO: umożliwi nabycie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Staż odbędzie się na podstawie umowy zawartej między Beneficjentem a Uczestnikiem/-ką. Uczestnikowi/-czce stażu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120% zasiłku za każdy pełen miesiąc odbywania stażu (kwota 1304,70 zł brutto, kwota uwzględnia składki pracodawcy) oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
4. Wsparcie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
5. Warunkiem ukończenia szkoleń i kursów zawodowych jest:
a) osiągnięcie wymaganej, w zależności od rodzaju szkolenia frekwencji,
b) zdanie egzaminów końcowych.
6. Każdy Uczestnik/-czka spełniający/-a warunki określone w pkt. 5 otrzyma dokument potwierdzający ukończenie szkolenia.
7. Udział w każdej formie wsparcia w ramach projektu jest bezpłatny.
8. Każdy Uczestnik/-czka zobowiązany jest do:
a) uczestnictwa w spotkaniach doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego,
b) udziału w warsztatach i blokach szkoleniowych,
c) każdorazowego potwierdzenia udziału w wymienionych w punktach a i b formach wsparcia poprzez podpisanie list obecności,
d) przekazania wypełnionej ankiety ewaluacyjnej dotyczącej każdego zakresu wsparcia,
e) dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.
9. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/staż dotyczy:
a) przejazdu komunikacją publiczną (PKP II klasa, PKS, busami regionalnymi/lokalnymi itp.) – Uczestnik/-czka zobowiązany/na jest do złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów oraz załączenia oryginałów biletów/paragonów fiskalnych za każdy dzień szkolenia/staż (dojazd tam
i z powrotem). Koszt biletu okresowego jest kwalifikowany jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.
b) przejazdów własnym samochodem – Uczestnik/-czka zobowiązany/na jest do złożenia wniosku
o zwrot poniesionych kosztów, oświadczenia o korzystaniu z samochodu. W przypadku korzystania
z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. Jeżeli Uczestnik/-czka projektu poniesie niższe koszty niże cena biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionego wydatku.
c) zwrot kosztów dojazdu nastąpi jednorazowo po zakończeniu szkolenia/stażu na wskazany numer rachunku bankowego przez Uczestnika/-czkę oraz po weryfikacji prawidłowości przedłożonych dokumentów i zgodności ich z listą obecności na szkoleniach/stażu, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
10. Wypłata dodatku motywacyjnego w wysokości 5 zł brutto przysługuję za każdą pełną odbytą godzinę szkoleniową. Wypłata nastąpi jednorazowo na wskazany numer rachunku bankowego przez
Uczestnika/-czkę po zakończeniu szkolenia w terminie 14 dni. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od ilości godzin szkoleniowych zrealizowanych przez Uczestnika/-czkę.
11. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną nastąpi w terminie 14 dni od złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów oraz przedłożenia rachunków/umów/potwierdzeń przelewów lub innych równoważnych dokumentów.
12. Wypłata stypendium stażowego w wysokości 120% zasiłku – 1304,70 zł brutto (kwota uwzględnia składki pracodawcy), następuję w terminie do 10 dni roboczych od akceptacji Listy obecności na wskazany numer rachunku bankowego przez Uczestnika/-czkę. Szczegółowe zasady wypłaty stypendium stażowego określone są w Umowie o staż.
13. Wzory wniosków o wypłatę zwrotów kosztów dojazdu, kosztów opieki nad osobą zależną dostępne są na stronie www.wspracieosobmlodych.pl oraz w biurze projektu.
14. Beneficjent zastrzega sobie prawo wypłaty: zwrotu kosztów dojazdu, dodatku motywacyjnego, zwrotów kosztów opieki nad osobą zależną w późniejszym terminie w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą.

§ 7
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. W trakcie realizacji projektu rezygnacja Uczestnika/-czki z udziału w projekcie jest dopuszczalna w przypadkach podjęcia przez niego/nią pracy oraz w innych przypadkach w wyniku zdarzenia losowego lub choroby i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji. Uczestnik/-czka jest zobowiązany do przedstawienia stosownych zaświadczeń potwierdzających powód rezygnacji.
2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na szkoleniach Beneficjent ma prawo skreślenia Uczestnika/-czki listy uczestników projektu.
3. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/-ki z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego/-nią niniejszego regulaminu.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/-czki projektu z listy uczestników projektu, Beneficjent jest upoważniony do wezwania Uczestnika/-czki do zwrotu kosztów uczestnictwa w wysokości stanowiącej 100% wartości kosztów jego udziału w projekcie (16 169,04 zł) w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników.
5. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest indywidualnie, po uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności – m.in. powodów rezygnacji, naruszenia regulaminu projektu i innych.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.  Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych umowach w ramach projektu.
2. Uczestnik/-czka projektu ma obowiązek powiadomienia Beneficjenta o wszystkich zmianach w danych przekazanych Beneficjentowi podczas procesu rekrutacyjnego.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Beneficjent poinformuje uczestników projektu za pośrednictwem strony internetowej projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje przez okres realizacji projektu.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie i umowach dotyczących uczestnictwa w projekcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Za zarządzanie oraz nadzór organizacyjny nad całością przedsięwzięcia odpowiada Kierownik projektu.
8. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie oraz umowach dotyczących uczestnictwa
w projekcie obowiązują przepisy prawa w zakresie prawa krajowego i unijnego oraz przepisy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2018