Wsparcie osób młodych

MDDP Akademia Biznesu

Menu

Kto może wziąć udział

logotypy_wsparcie_mlodych

W projekcie weźmie udział  80 osób, w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn, zamieszkujących województwo mazowieckie, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

W szczególności do udziału zapraszamy kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

KRYTERIA UCZESTNICTWA

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:
√ są wieku 15-29 lat
nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym
nie pracują
mieszkają na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z Kodeksem Cywilnym*
nie korzystały w ostatnich 4 tygodniach ze wsparcia dofinansowanego  ze środków publicznych

Aby móc uczestniczyć w projekcie, należy spełniać łącznie wszystkie w/w kryteria.

Nie możesz wziąć udziału w projekcie, jeśli należysz do grupy młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
√ wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych
√ wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe
√ wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
√ absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
√ absolwentów specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu)
√ matek przebywających w domach samotnej matki
√ osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

*miejsce zamieszkania to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu

Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved Akademia MDDP 2018